تست مالکیت سایت برای زرین پال

 

نام صاحب حساب زرین پال: هومن قورچیان

کد ملی: 3873362848

کد زرین پال: zp.1184620

نام مالک دامنه: مهرناز حسنزاد

کد ملی: 0071066251