نمایشگاه هنری کودکان

نمایشگاه هنری کودکان

 این نمایشگاه برای 8 کودک در گروه سنی 10/3  ماه الی 2/4 ماه به سرپرستی خانم قره باغی برنامه ریزی و به اجرا در آمد

موضوع نمایشگاه:

-شناخت خود

-نقاشی از خود

-نقاشی خانواده

-کاردستی از خود

-نقاشی و کاردستی از اندام خود

این نمایشگاه با بازدید خانواده ها  از کارهای بچه ها شروع شد و در ادامه عکس های یادگاری و پذیرای انجام شد ،و با تقدیم هدیه به کودکان و تشویق یک به یک کودکان در حضور والدین،  نمایشگاه پایان یافت.

هدف:

از جمله اهداف این نمایشگاه ،افزایش عزت نفس ،هوش هیجانی ،اعتماد به نفس و شناخت خود است

 که یکی از زیر مجموعه های شناخت خود میباشد آشنا شدندEQ والدین با شروع برنامه از

وابسته

درباره این موضوع نظر دهید