نی نی مون یک تا سه ساله ها ترم اول

آموزش همزمان مادر و کودک یک تا سه ساله

در این اموزش ها از شخصیت عروسکی دوست داشتنی استفاده شده تا کودکان به راحتی باآموزش ها ارتباط برقرار کنند

سرفصل آموزشهای بخش کودکان

تقویت حواس پنجگانه

اموزش های پایه

آموزش مهارت های اجتماعی

سرفصل آموزش مادران

امنیت روانی کودکان

کنترل محیط نه کنترل کودک

شروع اموزش صبر در کودکان

رازداری مادرانه