طراحی سایت

هم‌اکنون تماس بگیرید

تهران، شهرک اکباتان، فاز ۲، بین ورودی ۲ و ۳

تلفن: ۴۴۶۴۸۶۴۳ - ۰۲۱
۴۴۶۹۱۶۸۸ - ۰۲۱

ایمیل: info@mehreman.com

X

پروژه‌های مهر من

پروژه‌ها

28 مرداد 1397

طرح حمایت از کودکان در معرض آسیب های اجتماعی

vخانواده های درگیر سوء مصرف مواد در این طرح تحت عنوان“ خانواده های گروه هدف“ نامیده خواهند شد.

vکلینیک                     از این پس تحت عنوان“ مرکز درمانی“ و موسسه مادر و کودک مهرمن به نام ” گروه اجرایی“در این طرح ذکر میگردد.

v

v

v

 

vایجاد فضایی شاد و پر از امنیت برای کودکان خانواده های گروه هدف.

vتخلیه روانی و هیجانی کودکان خانواده های گروه هدف.

vایجاد مهارتهای ارتباطی فرزند پروری درخانواده ها ی گروه هدف در محیطی امن( شامل مشاوره فردی و گروهی در ارتباط با کودک).

vایجاد انگیزه و باور تغییر در خانواده های گروه هدف از طریق کودکان.

vکاهش استرس خانواده در ارتباط با تربیت کودکان در روند درمان.

vآموزش مهارتهای فردی،میان فردی و سازگاری.

شرح طرح:

در این طرح ” گروه اجرایی“ با ایجاد فضای حمایتی از کودکان گروه هدف که در معرض آسیب قرار دارند از یکسو و ایجاد انگیزه و باور تغییر نگرش در خانواده های آنها از سوی دیگر بر آن است تا سطح آگاهی خانواده ها را بالا برده و به تمایل هرچه بیشتر گروه هدف برای مشارکت فعال و موثرتر در جلسات مداوم هفتگی آن ” مرکز درمانی ” بینجامد.

آنچه که در اجرایی شدن اهداف فوق ما را یاری میکند به این شرح میباشد:

vالف- کارگاه های یکروزه

vب- اجرای همایش

vپ- آموزش شیوه های فرزند پروری

vت- برگزاری جشن های هدفمند

vث- بومی سازی جدیدترین مطالب آموزشی برای هر منطقه

vج- برگزاری جلسات مشاوره گروهی

vح- برگزاری جلسات بازی درمانی

vد-ایجاد اتاق بازی

vو....

v

سر فصلهای آموزشی:

vمهارتهای درون فردی:

üبازشناسی و فهم(احساسات خود)

üجرات(ابراز احساسات،عقاید،تفکرات و دفاع از حقوق شخصی به شیوه ای سازنده)

üخودتنطیمی(اگاهی،فهم،پذیرش و احترام به خود)

üخودشکوفایی(تحقق به استعداد های بالقوه)

üاستقلال(خود فرمانی،خودکنترلی در تفکر و عمل شخصی و رهایی از وابستگی هیجانی)

vمهارتهای میان فردی:

üمیان فردی(آگاهی،فهم و درک احساسات دیگران، ایجاد و حفظ روابط رضایت بخش دو جانبه که به صورت نزدیکی هیجانی و وابستگی است)

üتعهدات اجتماعی(عضو موثر و سازنده گروه اجتماعی خود بودن، شریک خوب بودن

üهمدلی(توان آگاهی از احساسات دیگران، درک احساسات و تحسین آنها)

vسازگاری:

üمساله گشایی(تشخیص و تعریف مساله، همچنین ایجاد راه کارهای موثر)

üآزمون واقعیت (ارزیابی مطابقت میان آنچه بطور ذهنی و عینی تجربه میشود)

üانعطاف پذیری(تنظیم هیجان،فکر و رفتار به هنگام تغییر موقعیت و شرایط)

üکنترل استرس

 

 

Post a Comment


دسته‌بندی‌ها


برچسب‌ها


آرشیو